Get Adobe Flash player

Kontakt

Stowarzyszenie SOS-WZW
ul. Przestrzenna 67
42-280 Częstochowa
e-mail: soswzw@interia.pl

Zapraszamy:
- poniedziałki w godz. 10:00-12:00

Statut

Stowarzyszenia „SOS-WZW” w Częstochowie

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „SOS-WZW” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia i jego logo są prawnie zastrzeżone.

 

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz jest miasto Częstochowa.

 

§3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§4

 

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz loga na zasadach określonych

w przepisach szczegółowych.

 

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

o tym samym lub podobnym profilu działania.

 1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 , bądź wystąpieniu z nich , decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków zwyczajnych , biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat promocji zdrowia, ochrony wątroby

i uświadamiania zagrożeń,

 1. Udzielanie pomocy ludziom zagrożonym i chorym na wątrobę poprzez ujawnianie czynników przyczynowych choroby w środowisku szkoły, w miejscu pracy

i w rodzinie. Propagowanie zasad postępowania i stylu życia w stanach choroby

i rekonwalescencji,

 1. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami, instytucjami krajowymi

i zagranicznymi zajmującymi się promocją zdrowia i ochroną wątroby.

 1. Występowanie w interesie osób chorych do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną

i towarzyską,

 1. Doradztwo i pomoc organizacyjna i ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami działalności Stowarzyszenia,
 2. Inne działania sprzyjające osiągnięciu statutowych celów organizacji,
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej oraz wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. Udzielanie pomocy społecznej członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej, w miarę możliwości finansowych,
 5. Promocja organizacji wolontariatu.

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Prowadzenie działalności uświadamiającej i informacyjno – profilaktycznej,
 2. Propagowanie i przekazywanie najnowszych osiągnięć medycznych w zakresie hepatologii,
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody posłużą do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami i instytucjami w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 5. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem, ocenionych jako zgodne

z celami i sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia,

 1. Uświadamianie społeczeństwu zgubnego wpływu nałogów i uzależnień na choroby wątroby,
 2. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych, licytacji, gier i bali,
 3. Pozyskiwanie funduszy dla Stowarzyszenia poprzez odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć winien tylko celom statutowym w szczególności: utrzymaniu lokalu, opłat związanych

z działalnością oraz zatrudnianiem niezbędnych pracowników do prowadzenia biura „Stowarzyszenia”.

 

Rozdział III

Członkowie, ich praca i obowiązki

§9

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele

i statut Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna , aktywnie popierająca działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład

w rozwój idei lub propagowanie celów Stowarzyszenia albo też w inny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania norm moralnych i etycznych,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń należnych na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 1 pkt. b-f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem

doradczym – w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wpłacania deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

 

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej pisemnie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub zaleganiem z innymi świadczeniami na rzecz Stowarzyszenia przez okres kolejnych 2 (dwóch) lat,
 4. wykluczenia w rezultacie prawomocnego wyroku sądu orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodą Stowarzyszenia.
 1. Wykluczenie z członka zwyczajnego dokonuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.
 2. Ta sama funkcja we władzach Stowarzyszenia, nie może być pełniona dłużej niż przez 2 (dwie) kolejne kadencje.
 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może uchwalić głosowanie tajne.

§17

W przypadkach ustąpienia, wykluczenia lub wygaśnięcia członkostwa członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków określonego organu.

 

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
 1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszone osoby

– z głosem doradczym.

3. Zarząd powiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §16 ust. 3,

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 (piętnaście) minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawionych do głosowania.

 

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków może obradować według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez:
 1. Zarząd z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na żądanie co najmniej 10% członków zwyczajnych.
 1. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. b-c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku. Termin 30 (trzydzieści) dni dotyczy także Nadzwyczajnego Zebrania Członków zwoływanego przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
 3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Uchwalenie budżetu,
 5. Wniosek o odwołanie Prezesa oraz/lub członka władz Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 13. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 1. Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków w tym: Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
 2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu określona uchwalony Statut.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 (raz) na 2 (dwa) miesiące.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć biuro zatrudniać pracowników

 

§22

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu

i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.

 

§23

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa

i/lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 1. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego Zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego

i ruchomego,

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie, skreślanie z listy Członków,
 4. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 5. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 6. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał,
 8. Zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników.

 

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) Członków

w tym: Przewodniczącego i jego Zastępcy.

 

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzanych kontroli,
 3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§27

 1. Przewodniczący lub Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§28

W przypadkach określonych w §26 pkt. 3 Walne Zebrania Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty zgłoszenia żądania,

a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§29

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten może być przeznaczony wyłączenie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia .

 

§30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje,

d) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,

e) korzyści z ofiarności publicznej,

f) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne winny być przechowywane w banku na koncie Stowarzyszenia.

3. Składki członkowie powinni wpłacać do końca I kwartału każdego roku Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i pierwszą składkę z chwilą przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§31

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 1. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 2. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

Zmiana statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§32

 

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym Statutem, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Wybory nowych władz Stowarzyszenia odbędą się wraz z upływem kadencji.

2. Wybory nowych władz Stowarzyszenia w 2017 roku odbędą się wraz

z upływem bieżącej kadencji, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się nowego Statutu

 

§33

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych Likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone przez Likwidatora w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

 

§34

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Częstochowie.